Auf dem Laufenden bleiben

Vysoky tlak 230. Pumpa Badu Magic 11 - Vagner Pool

Během přípravy přístroj ze zásuvky a nechte ho vychlad- pokyny a bezpečnostní opatření. Tento ná- nápoje přístroj nikdy neopouštějte. Nepou- nout. Odkapávací tácek a odpadní nádobu vod k obsluze si uschovejte. V případě nouze ihned vytáhněte zástrčku odkapávací mřížky, ledaže byste používali Zástrčku, šňůru nebo celý přístroj nikdy ze zásuvky zdroje.

Pumpa Badu Magic 11 - Vagner Pool

Nepoužívejte přístroj k nečistěte namokro ani neponořujte do žád- přípravě horké vody. Nepřeplňujte zásob- né kapaliny. Přístroj nikdy nečistěte pod Tento výrobek je určen výhradně k domá- ník vody. V případě jakéhokoliv ko- kapslí mimo dosah dětí. Nikdy přístroj ne- řujte ho do vody. K čištění přístroje nikdy merčního používání, nevhodného použí- přenášejte za napařovací hlavici. Vodní nádrž musí být čištěna záruka pozbývá platnosti.

Tehnički parametri

Používejte pou- otvorů. Jakoukoli činnost, čištění a údrž- kartáčkem na dětské láhve. Bu- bu přístroje, která nespadá do normálního ní vodního kamene vypláchněte zásobník dete-li delší dobu pryč, vysoky tlak 230. Po použití vždy odstraňte kapsli a vyčistěte Síťové napětí musí odpovídat údajům na V případě, že je přístroj intenzivně použí- hlavici podle pokynů k čištění.

Uživatelé s štítku přístroje. Přístroj připojujte pouze do ván bez zajištění dostatečného času chla- alergií na mléčné výrobky: vypláchněte hla- zásuvek s uzemněním.

Použitím nespráv- zení, zařízení dočasně přestane pracovat vici podle pokynů k čištění viz strana 9. Tato Použité kapsle likvidujte spolu s běžným funkce chrání přístroj před přehřátím.

Aby Neumísťujte napájecí šňůru do blízkosti domovním odpadem. Nedovolte, aby 30 minut.

A&D UAS-W INSTRUCTION MANUAL Pdf Download | ManualsLib

Obal je vyroben z recyklovatelných materi- napájecí šňůra volně visela hrozí podtrh- álů. Pro podrobnější informace o recyklaci nutí nohy. V případě poško- psychickou poruchou, pokud nejsou během zení přístroj nepoužívejte. Abyste předešli jeho používání pod adekvátním dozorem. Zaneste ho proto by si vyžádat dodatečné rady ohledně jeho do místní sběrny komunálního od- Neumísťujte přístroj na horké plochy např. Tento přístroj je označen v souladu na elektrickou plotýnku vysoky tlak 230 nikdy ho nepouží- za jejich bezpečnost.

Tato směrnice stano- správně nebo pokud vykazuje nějaké po- netem. V takových případech informujte Neumísťujte držák kapslí do blízkosti pří- přístrojů platný v rámci EU. Bez Hodnota naměřené hladiny hluku činí slouchátka a reproduktory. Pacienti s kardiostimulátory nebo defibrilá- pracovat. Během přípravy nápoje nedávejte prsty 13 SK Bezpečnostné opatrenia Ak nebudete dodržiavať tieto bezpečnostné pod vývod prsty.

Počas pre- a nechajte ho vychladnúť. Odkvapkávací nebezpečné. Dodržiavajte tento návod na vádzky od zariadenia nikdy neodchádzajte. Zariadenie nepoužívajte bez odkvapkáva- prázdnite a vyčistite.

vysoky tlak 230 svi hipertenzije stupnja 2

Zástrčku, kábel ani za- V prípade núdze okamžite vytiahnete zá- cieho podnosu a odkvapkávacej mriežky, riadenie nikdy neumývajte mokrou handrou strčku zo zásuvky. Zariade- ku.

  • Location: Beograd, Banovo brdo.
  • Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels: lees eerst de handleiding door; controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld; probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen; heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub; heeft u een oplossing gekregen van een bezoeker dan horen wij dat graag in dit forum; wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier maar klik op de knop 'reageer op deze vraag'; uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen; Belangrijk!
  • Što uzrokuje povećani krvni tlak, srce

Zariadenie nepoužívajte na prípravu ho- nie nikdy neumývajte pod tečúcou vodou, Tento výrobok bol navrhnutý iba na domáce rúcej vody. Zásobník na vodu nepreplňujte. Na čistenie zariadenia nikdy nepoužívaj- ho používania, nesprávneho použitia alebo mimo dosahu detí. Zariadenie vysoky tlak 230 nedrž- te čistiace prostriedky. Zariadenie čistite iba nedodržiavania pokynov nepreberie výrobca te za extrakčnú hlavicu.

Zásobník na zodpovednosť a záruka sa anuluje. Prístroj nerozoberajte a do jeho otvorov nič ké fľaše. Po odstránení vodného kameňa Ak odchádzate na dlhšiu dobu, napr. Akákoľvek činnosť, čistenie vypláchnite zásobník na vodu a zariadenie lenku, musíte zariadenie vyprázdniť, vyčistiť a a údržba, iná, ako pri normálnom použití dôkladne vyčistite od zvyškov prostriedku odpojiť od zdroja elektrickej energie.

vysoky tlak 230 pod utjecajem pušenja na hipertenziju

Napätie hlavnej siete musí zodpovedať servisných strediskách, ktoré sú schválené tomu, ktoré je vyznačené na štítku. Po použití zariadenia vždy vyberte kapsulu denie pripojte k uzemnenej zásuvke.

Použí- a podľa postupu čistenia vyčistite hlavicu.

Voda v kabini c max

V prípade intenzívneho používania bez po- vanie nesprávneho pripojenia ruší platnosť Používatelia alergický na mliečne výrobky: skytnutia dostatočného času na vychladnu- záruky. Je to kvôli strana 9. Použité kapsle likvidujte spolu s Sieťové káble neumiestňujte do blízkosti domácim odpadom. Nedovoľ- prehriatím. Zariadenie vypnete na 30 minút a Obal je vyrobený z recyklovateľných materi- te, aby kábel voľne visel nebezpečenstvo nechajte ho vychladnúť.

Viac informácií o recyklovaní získate u prevrhnutia. Kábla sa nikdy nedotýkajte mokrými rukami. Pri odpájaní, neťahajte za Spotrebič nie je určený na poživanie oso- miestnej správy. V prípade poškodenia prístroj nepo- bami vratane detí so zniženými fyzickými, Ochrana životného prostredia je prvoradá!

Zariadenie neukladajte na horúce povrchy nepoučila o používaní spotrebiča. Deti by napr.

vysoky tlak 230 hipertenzija i kriza

Smernica určuje systém objaví akýkoľvek náznak poškodenia, nepo- magnetom. V takých prípadoch informujte Držiak kapslí neumiestňujte do blízkosti za- tak, ako je to určené EÚ. Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto Zariadenie nebude fungovať ak sa v držiaku Pacienti s kardiostimulátormi alebo defibrilá- spotrebiča je 58 dB Ačo predstavuje hla- nenachádza kapsľa. Počas prípravy nápoja nikdy nedávajte 14 HU Biztonsági óvintézkedések Az itt ismertetett biztonsági óvintézkedések kávéfőzés közben.

A sérülések elkerülése vysoky tlak 230 a a készüléket olyan helyiségben, vysoky tlak 230 betartása a vásárló, fogyasztó érdeke. Tart- érdekében ne érjünk hozzá a fejen lévő defibrillátor található. Soha ne hagyjuk magára a készüléket A készüléket tisztítás, illetve karbantartás előtt vet.

Ne használjuk a készüléket húzzuk ki a konnektorból és hagyjuk lehűlni. Ne használatra tervezték. Kereskedelmi célú vagy tálcát és a kapszulatartót. Soha ne tisztítsunk használjuk a készüléket forró víz készítésére. A készüléket, a használati útmutató be nem tartása esetén a a dugót, a kábelt, vagy a készüléket.

vysoky tlak 230 hipertenzija s čestim prerano otkucaja i

Soha ne kábelt, és a kapszulatartót olyan helyen tartsuk, gyártó nem vállal felelősséget, és vele szem- tisztítsuk a készüléket folyó vízben; ne locsol- hogy gyerekek ne férhessenek hozzá. Soha ne ben jótállási vagy bobica od hipertenzije igény nem juk locsolócsővel, és ne merítsük vízbe.

Soha vigyük a készüléket a főzőfejnél fogva. Ha hosszabb Ne szedjük szét a készüléket, és ne tegyünk készülék tisztítására. Vízkőtelenítés után öblít- ideig távol van pl. A rendes használattól sük ki a víztartályt és tisztítsuk meg a gépet, pet huzamosabb ideig nem használja, akkor a eltérő minden műveletet, tisztítást, és ügyelve, hogy nehogy visszamaradjon valami készüléket ki kell üríteni, meg kell tisztítani, és gondozást a NESCAFÉ DOLCE GUSTO a vízkőtelenítő szerből.

Hotline ügyfélszolgálat által jóváhagyott A készülék használata után mindig vegyük ki a A hálózati feszültségnek meg kell egyeznie értékesítés utáni szervizközpontoknak kell kapszulát, és tisztítsuk meg a fejet a tisztítási az adattáblán közölt értékekkel. A készüléket elvégeznie. A nem megfelelő konnektor, lési idő biztosítása nélkül a készülék ideigle- le a fejet a tisztítási eljárás szerint Lásd a 9. A használt kapszulákat kommunális felhasználót szavatossági, illetve jótállási igény Ez a funkció védi meg a készüléket a túlhe- hulladékként kezeljük.

A lehűléshez 30 percre kapcsolja ki A csomagolás újrahasznosítható anyagokból A hálózati kábelt ne tegyük közel hőhöz, éles a készüléket. Vegyük fel a kapcsolatot a helyi önkor- sarkokhoz, stb. Ne hagyjuk a hálózati kábelt Olyan személyek, akik csak korlátozottan mányzattal vysoky tlak 230 hatóságokkal az újrahaszno- lelógni megbotlás veszélye. Soha ne nyúljunk ismerik, vagy egyáltalán nem ismerik a gép sítással kapcsolatos további információkért. Ne a kábel megrántásával húzzuk ki a kábelt az aljzatból.

Ne használjunk sérült készüléket. Ne hasz- hulladékgyűjtő ponton. Ezt a készülé- egyeztetve intézzük. Az irányelv meghatározza közelében. Ne tegyük a kapszulatartót közel olyan készü- a használt készülékeknek az egész EU-ra vo- Ne használjuk a gépet, ha nem működik lékekhez és tárgyakhoz, pl.

Ne tegyük az ujjunkat a kifolyó nyílás alá kerrel érintett terület közelébe. Ne alkalmaz- 15 BS Sigurnosne upute Aparat koristite prema uputama za upotrebu Nikada ne stavljajte prste pod cjevčicu kroz Ostavite aparat da se ohladi prije čišćenja. Sačuvajte koju vysoky tlak 230 kafa. Da biste izbjegli povrede, ne Ispraznite posudu za otkapavanje i očistite ove upute. Nikada ne je, kao i odjeljak za kapsulu. Nikada ne ostavljajte aparat u upotrebi bez nadzora. U slučaju opasnosti, aparat odmah isključite Self-masaža vrata hipertenzije nemojte koristiti bez posude za Nikada ne čistite aparat pod mlazom iz utičnice.

Aparat je dizajniran samo za kućnu visoku šoljicu. Ne koristite aparat kao grijač Nemojte koristiti deterdžent da očistite upotrebu. Svaka komercijalna upotreba, vode. Nemojte prepunjavati spremnik za aparat. Posuda za vodu mora se čistiti uz oslobađa proizvođača svake odgovornosti pomoć male četke za boce. Koristite Nemojte sami rastavljati aparat i ne stavljajte ništa u otvore aparata.

Nakon upotrebe aparata uvijek izbacite Napon Vaših električnih instalacija mora kapsulu i očistite glavu aparata prema odgovarati naponu naznačenom na U slučaju intenzivne upotrebe bez uputama. Korisnici koji su alergični na signalnoj pločici aparata.

Vysoky tlak 230 uključite ostavljanja dovoljno vremena za hlađenje, mliječne proizvode: isperite glavu aparata u utičnicu sa uzemljenjem. Pogrešno aparat će privremeno prestati funkcionirati, prema uputama vidjeti stranicu 9.

Kapsule priključivanje aparata poništava garanciju. Time odlažite u otpad iz domaćinstva. Kabal držite podalje od izvora toplote, oštrih Isključite ga na 30 minuta kako bi se Pakiranje je napravljeno od recikliranog rubova i sl. Ne dozvolite da kabal visi i ne ohladio. Raspitajte se o daljoj reciklaži. Ne isključujte Ovaj aparat nije predviđen za upotrebu od Zaštita okoline na prvom mjestu!

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

U slučaju oštećenja, strane osoba uključujući tu i djecu čije Vaš aparat sadrži vrijedne materijale ne koristite aparat. Kako biste izbjegli svaku su fizičke, čulne ili mentalne sposobnosti koji se mogu reciklirati i ponovo opasnost, popravke obavljajte samo u smanjene, niti od strane osoba bez upotrijebiti.

Direktivom blizini otvorenog plamena. Držač kapsule opremljen je magnetom. Aparat neće početi aparati i zvučnici. Držite ga podalje od sa radom ako kapsula nije umetnuta.

Kotvičník na vysoký krevní tlak?

Ne osoba sa pejsmejkerom ili defibrilatorom. Nu vă depărtaţi de aparat în tim- utilizate zilnic. Nu curăţaţi niciodată cablul instrucţiunile de utilizare sunt ignorate. Utilizaţi întotdeau- în lichide. Nu curăţaţi niciodată aparatul Păstraţi acest manual de utilizare.

Nu cazului cînd aveţi o cană foarte înaltă. Nu folosiţi detergenţi pentru a curăţa aparatul. În caz de urgenţă scoateţi din priză imedi- utilizaţi aparatul pentru încălzirea apei. Vysoky tlak 230 După detartrare, clătiţi rezervorul de apă şi at. În cazul utilizării în scop comercial, îndemâna copiilor. După utilizarea aparatului îndepărtaţi întot- utilizare inadecvată sau nerespectării aces- deauna capsula şi curăţaţi suportul în con- Nu dezasamblaţi aparatul şi nu introduceţi tor instrucţiuni, producătorul nu îşi asumă formitate cu procedura de curăţare.

Pentru obiecte străine în orificiile acestuia. Orice responsabilitatea, iar garanţia nu se aplică. În cazul în care plecaţi pentru o dea pagina 9. Contactaţi autoritatea locală pentru Voltajul la care se foloseşte aparatul trebu- mai multe informaţii despre reciclare.

vysoky tlak 230 pripreme za hipertenziju adj

Faptul ie vysoky tlak 230 fie cel indicat. Conectaţi aparatul la este destinat să vă protejeze aparatul de Protecţia mediului pe primul plan!